Školiace a fakultatívne zariadenie

Naše zariadenie umožňuje pre študentov Pedagogickej faktulty UK Bratislava, Pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity a Fakulty Zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity vykonávať prax a realizovať prieskum pri písaní bakalárskych a magisterských prác.


Občianske združenie

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Od roku 2009 pri CŠPP je zriadené dobrovoľné združenie „ Naše- Vaše deti“ ktoré zastupuje záujmy zdravotne postihnutých detí, mládeže a študentov a ich rodičov.

Cieľom združenia je ochrana ľudských práv zdravotne postihnutých detí, zlepšenie kvality ich života, zvyšovanie právneho vedomia rodičov v oblasti dodržiavania ľudských práv.

AKTIVITY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

-organizuje a finančne podporuje terapeutické a kultúrno- spoločenské a rekreačné aktivity pre klientov nášho zariadenia

OZ podporuje aj ďalšie vzdelávanie odborných zamestnancov, zvyšovanie kvalifikácie odborných zamestnancov.


Úspechy našich klientov

Podporujeme výchovu a vzdelávanie detí a žiakov v integrovaných podmienkach / inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením/. Štúdium na VŠ (klienti), po ukončení SŠ niektorí klienti pokračujú v štúdiu na VŠ..

AKTIVITY A PODUJATIA

Klienti nášho zariadenia ktorí sú priamo zaintegrovaní na ZŠ, zúčastnili sa aktívne plenárneho zasadnutia v roku 2015.

Delegovaní EU agentúrou pre špeciálne a intkluzívne vzdelávanie.

Naši klienti na Európskej úrovni / v EU parlamente prezentovali koncepciu vzdelávania a odbornej prípravy žiakov so ŠVVP na Slovensku. (Aktívna účasť)

„Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho a intkluzívneho vzdelávania“ v roku 2015 v Luxemburgu organizovala „vypočutie“ o inkluzívnom vzdelávaní na ktorom sa zúčastnia mladí ľudia so špeciálnymi potrebami z celej EU. Na plenárnom zasadnutí klienti nášho zariadenia prezentovali svoje osobné skúsenosti inkluzívneho vzdelávania na školách na Slovensku, pokroky v inkluzívnom vzdelávaní.