Pre koho je určené

Zabezpečuje komplexnú starostlivosť pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením vo veku od 0 rokov až po ukončenie prípravy na povolanie.
Je schopné obsiahnuť takmer všetky typy a kombinácie zdravotného znevýhodnenia v spolupráci s inými poradenskými zariadeniami.

CŠPP je štátne školské zariadenie, ktoré poskytuje Komplexnú starostlivosť bezplatne.


NAŠI KLIENTI


  • Deti s oneskoreným vývinom, nerovnomerným vývinom a narušeným vývinom v ranom a predškolskom veku.

  • Deti a žiaci s telesným postihnutím, choré a zdravotne oslabené.

  • Deti a žiaci s kombinovaným ( viacnásobným) postihnutím

  • Deti a žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou

  • Deti a žiaci s mentálnym postihnutím

  • Deti a žiaci so zrakovým postihnutím

  • Deti a žiaci so sluchovým postihnutím

  • Žiaci s vývinovými poruchami učenia

  • Deti a žiaci s poruchou aktivity a pozornosti

  • Deti a žiaci s autizmom, alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami