Ciele zariadenia

Cieľom špeciálnopedagogického poradenstva je špeciálna výchovná podpora ako súčasť komplexnej rehabilitácie jednotlivcov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Špeciálna výchovná podpora je súhrn takých aktivít špeciálnopedagogického charakteru, ktoré sú v konečnom dôsledku zamerané na socializáciu jednotlivca so špeciálnymi výchovnými potrebami manifestovanými v procese výchovy a vzdelávania, spôsobujú pozitívne zmeny v stave vychovanosti a vzdelanosti, tieto podnecujú alebo odstraňujú prípadné prekážky pri ich dosahovaní. /Vančová, 2009/.

Cieľom je okrem iného pomáhať pri plánovanej, koordinovanej, systematickej, komplexnej a tímovej starostlivosti deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením.


Cieľ a rozsah činnosti zariadenia

Cieľom je poskytovanie komplexnej odbornej starostlivosti a vytváranie vhodných podmienok pre telesný, psychický a sociálny vývin detí a žiakov so zdravotným postihnutím a s vývinovými poruchami a pre ich sociálnu a školskú integráciu.

CŠPP poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, preventívnu, metodickú, výchovnovzdelávaciu, sociálnu, zdravotnú a súbor špeciálnopedagogickej intervencií.

CŠPP poskytuje odborne – metodické poradenstvo pre rodiča alebo zákonného zástupcu klienta a ďalším fyzickým osobám, ktorí sa na ich výchove a vzdelávaní participujú.


Z cieľov a úloh školského zariadenia vyplývajú nasledujúce činnosti prioritné a podporné činnosti:

 

1. depistáž

Zameraná na včasné vyhľadávanie a evidenciu detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením v spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, so školskými zariadeniami, školami. V súčasnosti je odporúčané zdokonaľovanie „Koncepcie ranej starostlivosti“ hlavne v teréne, vyhotovenie informačného materiálu o činnosti zariadenia a jeho distribúcia iným organizáciám.

 

2. prevencia

Zameraná na predchádzanie, elimináciu, zmierňovanie vzniku negatívnych dôsledkov zdravotného znevýhodnenia a na prevenciu sociálnopatologických javov detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením./napr. preventívna logopedická starostlivosť v MŠ v teréne, sociálna a školská integrácia, ktorú chápeme ako prevenciu, tzn. prekonávanie životných prekážok – vychovávať a vzdelávať detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením v bežných podmienkach pre intaktnú populáciu, ale aj akceptovať ich špeciálne výchovnovzdelávacie potreby.

 

3. komplexná diagnostika

Špeciálnopedagogická, psychologická a sociálna/ zameraná na určovanie diagnózy a prognózy s následným zadefinovaním ďalších odporúčaní a postupov vo výchove a vzdelávaní a následne určenie špeciálnych výchovnovzdelávacích potrieb. Základným predpokladom úspešnej starostlivosti je to, že včas rozpoznáme a určíme rozsah konkrétneho znevýhodnenie a následne podáme návrh na zabezpečenie vhodnej komplexnej špeciálnopedagogickej rehabilitačnej starostlivosti.

 

4. komplexná špeciálnopedagogická rehabilitácia

Zameraná na pedagogickú, liečebnú a sociálnu rehabilitáciu.

 

5. poradenská činnosť

Podstatou poradenstva je eliminácia patológie, zvýšenie kvality života, pomoc k dosiahnutiu relatívnej nezávislosti, osobnostný rast, riešenie saturácie potrieb, duševné a fyzické zdravie, mobilizácia zdrojov prirodzeného prostredia klienta.

 

6. Koordinačná a osvetová činnosť je zameraná na:

 • spoluprácu pri posudzovaní školskej zrelosti

 • spoluprácu pri zabezpečovaní predškolskej prípravy detí s odkladom začiatku plnenie povinnej školskej dochádzky

 • vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných na výchovu,vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením /škola musí dokázať preukázateľným spôsobom riešiť zaradenie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením do vhodného výchovnovzdelávacieho prostredia/

 • zabezpečenie špeciálnopedagogickej starostlivosti o integrované detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením /spätná väzba/

 • poskytovanie potrebných informácii a spolupráce pri vypracovaní individuálnych výchovnovzdelávacích programov alebo aplikácia výchovnovzdelávacích programov podľa druhu a stupňa postihnutia a narušenia

 • spoluprácu pri sledovaní, posudzovaní a prehodnocovaní vhodnosti zaškolenia, školského vývinu a úspešnosti

 • súčinnosť pri kariérovom poradenstve /v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy/

 • zabezpečenie poradenského servisu, prednášok odborníkmi s danou problematikou a konzultácie pre rodičov

 • poradenstvo školám a školským zariadeniam a pedagógom, najmä pri individuálnych formách výchovy a vzdelávania /vzdelávanie v domácom prostredí/

 • spoluúčasť pri zaobstarávaní vhodných kompenzačných pomôcok, na zabezpečovanie zácviku práce v ich používaní, prehodnocovanie účinnosti a vhodnosti ich používania

 • mentácie pre príslušné orgány na rozhodovanie o prijatí detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením do materských škôl, základných škôl, špeciálnych škôl v prípade do iného školského zariadenia

 • vypracovanie písomných odporúčaní na rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí dieťaťa a žiaka so zdravotným postihnutím do bežných škôla školských zariadení s odporúčaním evidovať a vykazovať ho ako individuálne integrovaného

 • spoluprácu v poradenstve sociálnej pomoci,

 • organizovanie odborných seminárov, odborných prednášok na rodičovských združeniach

 • organizovanie pracovné stretnutia s inými poradenskými zariadeniami,

 • vypracovanie špeciálnopedagogických metodických materiálov

 • spoluprácu s rôznymi inštitúciami napr. Štátny pedagogický ústav, Metodické pedagogické centrum, Ústav školských informácií a prognóz atď

 • spoluprácu s verejnosťou – športové a kultúrne podujatia