Ponúkame služby v oblasti


Preventívnej

Deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, poskytujeme logopedickú starostlivosť pre MŠ v meste Trnava.

 

Zrakové postihnutie

Screening v spolupráci s Úniou pre nevidiacich a slabozrakých.

 

Raného poradenstva

Pre deti s rizikovými faktormi.

 

Špeciálno-pedagogickej

Diagnostika, rediagnostika, diferenciálna diagnostika, intervencia- stimulačné programy: biofeedback, stimulačný program pre klientov s ťažkým viacnásobným postihnutím: bazálna stimulácia, orofaciálna stimulácia, Kupos, metóda dobrého štartu a iné stimulačné a rozvíjajúce programy pre deti, žiakov a mládež so zdravotným znevýchodnením).

 

Psychologickej

Diagnostika, rediagnostika, diferenciálna diagnostika, psychologické poradenstvo.

 

Poradenskej

V oblasti ranej starostlivosti, výchovnej a vzdelávacej oblasti, v otázkach voľby povolania, poradenstvo pri adaptačných a socializačných problémoch pri kolektívnej výchove na MŠ, ZŠ, krízová situácia v rodine.

 

Terapeutickej

Canisterapia, muzikoterapia, ergoterapia, arterapia, multisenzoriálna stimulácia.

 

Rehabilitačnej

 • poskytovanie vodoliečebnej procedúry s masážnym efektom,

 • poskytovanie termoterapie (balneoterapia)

 • poskytovanie mechanoterapie (klasická masáž)

 • poskytovanie svetloliečby (biolampa,colorterapia)

 • poskytovanie ergoterapie (nácvik sebaobsluhy a denných činnosti formou hry

 • magnetoterapia

 • terapia s kylíkom

 

Sociálno-právnej

 • poskytuje rodinám sociálne a právne poradenstvo v rámci komplexných poradenských služieb, zabezpečuje poradenskú a preventívnu a resocializačnú činnosť pre zdravotne postihnuté deti a ich rodiny

 • doporučuje zabezpečiť kompenzačné pomôcky a služby pre rôzne druhy postihnutia, vypracúva potvrdenia a odporúčania v zmysle platných predpisov pre klientov na uplatnenie sociálnych kompenzácií pre príslušné inštitúcie

 

Poradenské služby pri aktuálnych krízových situáciách v rodine


V oblasti koordinačnej, poradenskej a osvetovej činnosť je zameraná na:

 • spoluprácu pri posudzovaní školskej zrelosti

 • spoluprácu pri zabezpečovaní predškolskej prípravy detí s odkladom začiatku plnenie povinnej školskej dochádzky

 • vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných na výchovu,vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením/škola musí dokázať preukázateľným spôsobom riešiť zaradenie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením do vhodného výchovnovzdelávacieho prostredia/

 • zabezpečenie špeciálnopedagogickej starostlivosti o integrované detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením /spätná väzba/

 • poskytovanie potrebných informácii a spolupráce pri vypracovaní individuálnych výchovnovzdelávacích programov alebo aplikácia výchovnovzdelávacích programov podľa druhu a stupňa postihnutia a narušenia

 • spoluprácu pri sledovaní, posudzovaní a prehodnocovaní vhodnosti zaškolenia, školského vývinu a úspešnosti

 • súčinnosť pri kariérovom poradenstve /v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy/

 • zabezpečenie poradenského servisu, prednášok odborníkmi s danou problematikou a konzultácie pre rodičov

 • poradenstvo školám a školským zariadeniam a pedagógom, najmä pri individuálnych formách výchovy a vzdelávania /vzdelávanie v domácom prostredí

 • spoluúčasť pri zaobstarávaní vhodných kompenzačných pomôcok, na zabezpečovanie zácviku práce v ich používaní, prehodnocovanie účinnosti a vhodnosti ich používania

 • prípravu dokumentácie pre príslušné orgány na rozhodovanie o prijatí detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením do materských škôl, základných škôl, špeciálnych škôl v prípade do iného školského zariadenia

 • vypracovanie písomných odporúčaní na rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí dieťaťa a žiaka so zdravotným postihnutím do bežných škôla školských zariadení s odporúčaním evidovať a vykazovať ho ako individuálne integrovaného, odporúčaní na odklad povinnej školskej dochádzky, odporúčaní na pridelenie asistenta učiteľa, odporúčaní pre úpravu podmienok na výkon monitoru a maturitných skúšok pre žiakov so zdravotným znevýhodnením atď..

 • spoluprácu v poradenstve sociálnej pomoci

 • organizovanie odborných seminárov, odborných prednášok na rodičovských združeniach

 • organizovanie pracovné stretnutia s inými poradenskými zariadeniami

 • vypracovanie špeciálnopedagogických metodických materiálov

 • spoluprácu s rôznymi inštitúciami Štátny pedagogický ústav, Metodické pedagogické centrum, Ústav školských informácií a prognóz atď

 • spoluprácu s verejnosťou – športové a kultúrne podujatia

 

Služby poskytuje nasledovný odborný tím

 • Odborní zamestnanci (Špeciálni pedagógovia) pre jednotlivé druhy postihnutia a narušenia

 • Psychológovia

 • Rehabilitační zamestnanci ( fyzioterapeuti)

 • Sociálny pracovník

 

Služby poskytujeme formou

 • ambulantnej starostlivosti ( individuálna, skupinová)

 • terénnej starostlivosti

 • všetky služby ZDARMA

 

Služby poskytujeme formou

 • ambulantnej starostlivosti ( individuálna, skupinová)

 • terénnej starostlivosti


Všetky služby SÚ ZDARMA.

Príjem klienta na žiadosť rodiča, alebo zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka. Na žiadosť pedagogických zamestnancov a iných odborných zamestnancov. Ak je dieťa alebo žiak klientom (evidovaný) v inom poradenskom zariadení, žiadame od rodičov priniesť tlačivo o ukončení starostlivosti v danom zariadení.