Kto sme?

Detské integračné centrum v Trnave bolo zriadené ako prvé modelové pracovisko na území Slovenska v roku 1993. Od 1.9.2008 bolo premenované na Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Za pomerne krátke obdobie, za jedno desaťročie sa mu podarilo vytvoriť optimálny model komplexnej starostlivosti o deti, žiakov a mládež so zdravotným znevýhodnením.

Zistiť viac →

Ciele zariadenia

Cieľom je okrem iného pomáhať pri plánovanej, koordinovanej, systematickej, komplexnej a tímovej starostlivosti deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením. Cieľom špeciálnopedagogického poradenstva je špeciálna výchovná podpora ako súčasť komplexnej rehabilitácie jednotlivcov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Zistiť viac →

Zameranie

Zabezpečuje komplexnú starostlivosť pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením vo veku od 0 rokov až po ukončenie prípravy na povolanie. Je schopné obsiahnuť takmer všetky typy a kombinácie zdravotného znevýhodnenia v spolupráci s inými poradenskými zariadeniami.

Zistiť viac →

 
_DSC1089-Pano.jpg

Naša história

_DSC1001-Pano.jpg

1993

Naše zariadenie má dlhoročnú tradíciu. Vzniklo v roku 1993 ako prvé modelové školské poradenské zariadenie takéhoto typu pod názvom „ Detské integračné centrum.“ Patrí medzi najväčšie na SK v rozsahu poskytovaných služieb pre zdravotne znevýhodnené deti, žiakov a mládež, čo sa odzrkadľuje aj v počte klientov ktorých je v súčasnosti vyše 2500.

2008

Po zmene školského zákona z roku 2008 prišlo k zmene názvu zariadenia- CŠPP. ( bolo premenované v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2012

Od roku 2012 je zariadenie poverené pôsobením ako zdrojové centrum pre deti, žiakov a mládež s telesným postihnutím v územnej pôsobnosti Krajského školského úradu v Trnave.


Naši klienti

 • Deti s oneskoreným vývinom, nerovnomerným vývinom a narušeným vývinom v predškolskom veku

 • Deti a žiaci s telesným postihnutím, choré a zdravotne oslabené

 • Deti a žiaci s kombinovaným ( viacnásobným) postihnutím

 • Deti a žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou

 • Deti a žiaci s mentálnym postihnutím

 • Deti a žiaci so zrakovým postihnutím

 • Deti a žiaci so sluchovým postihnutím

 • Žiaci s vývinovými poruchami učenia

 • Deti a žiaci s poruchou aktivity a pozornosti

 • Deti a žiaci s autizmom, alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami

Činnosti

 • Špeciálno-pedagogická činnosť je zameraná hlavne na špeciálno-pedagogické pôsobenie a na zvyšovanie úrovne výchovného a vzdelávacieho prispievania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi najnovším poznatkom pedagogických vied

 • Používanie špeciálno-pedagogické metód

 • Korekčné a reedukačné postupy

 • Psychologická činnosť– psychodiagnostika, diferenciálna diagnostika, rediagnostika a psychoterapia

 • Terapeutická činnosť


Služby

 • Preventívnej ( deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, poskytujeme logopedickú starostlivosť pre MŠ v meste Trnava). Zrakové postihnutie- screening na zistenie !!

 • Ranného poradenstva ( pre deti s rizikovými faktormi)

 • Špeciálno-pedagogickej ( diagnostika, rediagnostika, diferenciálna diagnostika, intervencia- stimulačné programy

 • Psychologickej ( diagnostika, rediagnostika, diferenciálna diagnostika, terapeutická činnosť).

 • Poradenskej ( v otázkach voľby povolania, poradenstvo pri adaptačných a socializačných problémoch pri kolektívnej výchove na MŠ, ZŠ, krízová situácia v rodine).

 • Terapeutickej ( canisterapia, muzikoterapia, ergoterapia, arterapia, multisenzoriálna stimulácia).

 • Rehabilitačnej

 • Sociálno-právnej

 • Odborno – metodickej

Iné

 • Odborní zamestnanci (Špeciálni pedagógovia) pre jednotlivé druhy postihnutia a narušenia

 • Psychológovia

 • Rehabilitační zamestnanci ( fyzioterapeuti)

 • Sociálny pracovní

 • ambulantnej starostlivosti ( individuálna, skupinová)

  terénnej starostlivosti

  Všetky služby sú ZDARMA.


_DSC1001-Pano.jpg

O Nás

Detské integračné centrum v Trnave bolo zriadené ako prvé modelové pracovisko na území Slovenska v roku 1993. Od 1.9.2008 bolo premenované na Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Za pomerne krátke obdobie, za jedno desaťročie sa mu podarilo vytvoriť optimálny model komplexnej starostlivosti o deti, žiakov a mládež so zdravotným znevýhodnením.