Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Trnave:

  • je štátnym školským poradenským zariadením,

  • zriaďovateľom zariadenia je Okresný úrad, odbor školstva v Trnave,

  • naše zariadenie je poverené metodickým usmerňovaním poradenských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti,

  • zdrojové centrum pre deti a žiakov s telesným postihnutím.

  • CŠPP sídli v budove mesta Trnava, Čajkovského 55, 917 08 Trnava.


Profil Zariadenia CŠPP Trnava:


Detské integračné centrum v Trnave svoju činnosť zahájilo 1. januára 1993 podľa zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a so súhlasom MŠ SR zo dňa 20. 8. 1992. Zriaďovateľom zariadenia bola Školská správa v Trnave. Na základe rozhodnutia Okresného úradu v Trnave v roku 1998 Detské integračné centrum sa stalo rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou.

Na základe Metodického usmernenia MŠ č. 9/2008 –RI z 18. 8. 2008 k vykonaniu zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove vzdelávaní organizácia zmenila názov na Centrum špeciálnopedagogického poradenstva.

Od roku 2007 organizácia je fakultatívnym zariadením pre vysoké školy a univerzity a umožňuje študentom vykonávať odbornú prax a poskytuje im rôzne štatistické údaje o činnosti zariadenia pri písaní diplomových prác.

Po skompletizovaní výkazu klientov za predchádzajúce tri roky bol počet klientov výše 2000. Z uvedeného počtu 60% klientov je s telesným a viacnásobným postihnutím rôzneho druhu a stupňa.

Na základe uvedených skutočnosti, sme požiadali MŠ SR o udelenie statusu Zdrojového centre pre deti a žiakov s telesným postihnutím. Žiadosť bola úspešná, zariadenie sa stalo Zdrojovým centrom pre telesne postihnuté deti a žiakov.

Služby poskytuje formou ambulantnej starostlivosti a podľa potreby v teréne.

Veková kategória klientov podľa platnej legislatívy je od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

CŠPP v Trnave je štátne školské zariadenie, ktoré je neoddeliteľnou podpornou zložkou školského systému na Slovensku, svojou činnosťou vytvára priaznivé podmienky pre spolunažívanie zdravotne znevýhodnenej a zdravej populácie.Štatút Centra špeciálno-pedagogické poradenstva:

Štatút zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva je členený do VII. článkov a určí názov zariadenia, zriaďovateľa, miesto pôsobenia, dátum zriadenia, dátum zaradenia do site školských zariadených, číslo zriaďovacej listiny a vymedzuje pojem Zariadenie špeciálnopedagogického poradenstva, poslanie zariadenia, cieľ a rozsah činnosti, riadenie a personálne obsadenie, prioritné činnosti, záverečné ustanovenia.

Štatút zariadenia vypracuje riaditeľ zariadenia na základe legislatívnych predpisov vyplývajúce zo zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, Vyhlášky č. 325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie a zo vzorového štatútu zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva, ktorý je schválený MŠ SR.